Miljöpolicy och kvalitetspolicy för fönsterbyte

Här kan du läsa vad vi står för i fråga om miljö, kvalitet mm

Miljöpolicy

FSNN skall uppfylla gällande miljölagstiftning och kundens miljöprogram, samt arbeta med att bidra till de nationella miljömålen. Fokus skall ligga på transporter, produktval och avfall.

Detta sker genom dialog med kunder, medarbetare och leverantörer samt förbättringsarbete och uppföljning av satta mål.

Kvalitetspolicy

Som oberoende entreprenör skall FSNN med erfarenhet, kompetens och engagemang erbjuda sina kunder det bästa alternativet vid fönsterbyte/fönsterreno­vering och relaterade byggnadsarbeten.

FSNN skall i nära dialog med sina kunder, underentreprenörer, leverantörer och genom att ständigt förbättra och utveckla sina processer och arbetssätt alltid uppfylla eller överträffa sina kunders förväntningar relativt de avtal som ingåtts.

Arbetsmiljöpolicy

FSNN skall bedriva ett arbetsmiljöarbete som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall. Ständigt utveckla alla arbetsplatser till att bli säkrare, trivsammare och mera utvecklande.

Arbetstagaren skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

FSNN skall vara en arbetsplats där människor känner sig säkra, individuella kompetenser tas till vara och respekteras och alla medarbetare ges möjlighet att utvecklas.